Inkoopvoordeel voor maatschappelijke organisaties

Basisregels deelname Profit4MO

ingaand op 1-1-2019

Mogelijke inkoopvoordelen zijn uitsluitend bedoeld voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

Nieuwe deelnemer

  1. U meldt zich aan via het secretariaat van Profit4MO.
  2. U ontvangt op basis van de aanmelding een factuur voor deelname voor het eerste jaar. Deze is € 50,= hoger dan de daarop volgende jaren.
  3. Uw deelname is definitief indien u binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaalt.
  4. Voor zover u gebruik wenst te maken van de diverse kortingsregelingen of andere diensten gaan deze in per de eerstvolgende maand na betaling, tenzij u met de betreffende leverancier anders bent overeengekomen.

Bestaande deelnemer

  1. U ontvangt jaarlijks in januari een factuur voor deelname aan inkoopdeals en overige mogelijkheden van Profit4MO van dat betreffende jaar.
  2. U bevestigt uw deelname door de factuur te voldoen binnen 30 dagen.
  3. Betaalt u de betreffende factuur niet binnen de gestelde termijn, dan ontvangt u een herinnering en wordt u in de gelegenheid gesteld de factuur alsnog binnen 10 werkdagen te voldoen.
  4. Indien er hierop geen betaling heeft plaats gevonden gaan wij er van uit dat u geen gebruik meer wilt maken van de geboden diensten van Profit4MO. U ontvangt dan een creditnota en u kunt dan geen gebruik meer maken van de geboden diensten.
  5. Wenst u opnieuw deel te willen nemen binnen een termijn van 2 jaren nadat u de voornoemde creditnota heeft ontvangen, dan ontvangt u een factuur waarvan het te betalen totaalbedrag is vastgesteld op twee maal het bedrag van de jaarlijkse bijdrage als bestaande deelnemer.