Inkoopvoordeel voor maatschappelijke organisaties

W&B consultants

Voordelen W&B Consultants
Het inschakelen van W&B Consultants heeft veel voordelen:

Allereerst bespaart W&B Consultants u en uw leden bij het zoeken naar en aanvragen van subsidie kostbare tijd, die u beter aan uw  core business kunt besteden.

 

W&B Consultants denkt mee bij het ontwikkelen van uw plannen teneinde een zo groot mogelijke slagingskans bij het aanvragen van subsidies te krijgen. Zij hebben een uitgebreide kennis van de subsidiemarkt en de daarbij behorende mogelijkheden. Daardoor zijn zij bijvoorbeeld in staat meerdere subsidieaanvragen in te dienen om ervoor te zorgen dat uw project de financiële steun krijgt die het verdient. Zij zoeken altijd naar combinaties van subsidies die met elkaar kunnen cumuleren. Hierbij letten zij ook op de investeringskans.

 

W&B Consultants heeft goede contacten met particuliere fondsen en subsidiegevers. 

De sterke kracht van W&B Consultants is de persoonlijke manier van werken. Niet alleen maken zij duidelijke, heldere afspraken met u, maar W&B Consultants houdt de lijnen met zowel u als de subsidieverstrekker kort. Daardoor kunnen zij snel communiceren en kunnen er direct besluiten genomen worden.

W&B Consultants levert subsidiemanagement op maat. Zij verzorgen alle contacten met de subsidieverstrekker, leveren tussen- en eindrapportages, houden u op de hoogte van wijzigingen in de subsidiemarkt, voeren de projectadministratie en nemen u desgewenst nog meer werk uit handen, bijvoorbeeld door het leveren van een projectleider.

 

De aanpak
De in dit voorstel beschreven dienstverlening heeft tot doel de benodigde specialistische ondersteuning te bieden om optimaal gebruik te maken van subsidies, bijdrageregelingen en fondsen. Dit voorstel gaat derhalve met name in op:
- het identificeren van subsidiemogelijkheden voorafgaand aan de uitvoering van het investeringstraject.
- het continue monitoren van relevante projectprocessen om tijdig en op de juiste wijze aanvraagtrajecten in gang te kunnen zetten.
- het initiëren van subsidie-aanvraag-trajecten e n het opstellen en indienen van de subsidieaanvragen zelf.
- het in voorkomende gevallen voeren van het financiële projectmanagement.

 

Een subsidietraject is opgedeeld in 3 fasen, te weten
A. Subsidie-inventarisatie.
Om de subsidiemogelijkheden voor u in kaart te kunnen brengen zullen wij een subsidie-inventarisatie verrichten aan de hand van het projectplan. Zij onderzoeken hierbij subsidies op:
- regionaal niveau
- provinciaal niveau
- nationaal niveau
- Europees niveau
- fondsen
De inventarisatie wordt met het bestuur doorgesproken.

B. Uitvoeren en begeleiding subsidieaanvragen.
Aan de hand van de uitkomsten van die bespreking zal W&B Consultants een projectplan maken en subsidieaanvragen opstellen. Dit uiteraard conform de gestelde eisen welke geformuleerd zijn in de subsidieregeling(en) waarvoor gekozen is. Zij voeren aanvullend overleg met de subsidieverstrekkende instantie(s). Projectinhoudelijke informatie zal door u worden aangeleverd op een zodanige wijze, dat van daaruit een gerichte aanvraag kan worden geformuleerd. Zij zullen zorgdragen voor de juiste invulling van de projectgegevens waarbij de subsidieaanvragen zorgvuldig met u zullen worden afgestemd, zowel inhoudelijk als procedureel.

C. Projectmanagement vanuit subsidietechnisch oogpunt.
Zodra de financiering van het project rond is, kan gestart worden met de uitvoering. W&B Consultants gaat er van uit dat de verwerking van de inhoudelijke en de financiële gegevens binnen het betreffende gemeenschapshuis zelf plaatsvindt en wel op een zodanige wijze die vooraf uitvoerig zal worden besproken. W&B Consultants zal dan begeleiden bij het opstellen van goede voortgangs- en eindrapportages. Desgewenst kan W&B Consultants ook de projectadministratie (tussentijdse- en eindverantwoording) verzorgen. Dit geschiedt op uurbasis. Vooraf zal dan een offerte met opgave van het aantal uren worden gemaakt.

Benieuwd welke afspraken wij gemaakt hebben?

Profit4Mo heeft speciale afspraken met deze leverancier gemaakt waar al onze deelnemers van kunnen profiteren.

 

Bent u al lid van Profit4MO? Log dan hier in om de contactgegevens en de afspraken in te zien.

 

Werkt u voor een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk,

en heeft u interesse deel te nemen?

 

Vul dan hier het aanmeldformulier in,

en wij nemen snel contact met u op.